ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ Ν 4072/2012

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                         :CEK ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ                                 : CEK IKE

ΑΡ ΓΕΜΗ                             :167131938000

ΕΔΡΑ                                    : ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11  ΤΚ 84800

ΚΕΦΑΛΑΙΟ                         :50.000 ΕΥΡΩ ΣΕ 50.0000 ΜΕΡΙΔΙΑ  ΤΟΥ  1 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ   :ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ                              : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ και  ΧΡΗΣΤΟΣ  Ε.ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                    :ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ :ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 369 -ΚΑΛΛΙΘΕΑ