Επιχειρήσεις

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε:

 • Μηχανογραφημένη και χειρόγραφη τήρηση βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικής Φ.Μ.Υ.
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικής Φ.Π.Α.
 • Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών/προμηθευτών
 • Υποβολή καταστάσεων (VIES – INTRASTAT) για ενδοκοινοτικές συναλλαγές
 • Υποβολή παραστατικών αγορών/πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης στο σύστημα “Ήφαιστος”
 • Σύνταξη ισολογισμού
 • Ενημέρωση για λογιστικά αποτελέσματα της επιχείρησής σας
 • Ηλεκτρονική πληρωμή φόρων, Φ.Π.Α.

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Αναλαμβάνουμε:

 • Μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ.
 • Συμπλήρωση και υποβολή εντύπων για ΟΑΕΔ/ΣΕΠΕ
 • Ηλεκτρονική πληρωμή εισφορών
 • Υπολογισμός κόστους αποζημιώσεων
 • Συμπλήρωση εντύπων για τεχνικό ασφαλείας

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

Στην μεταβατική περίοδο που ζούμε και ιδιαίτερα σε μία χώρα που οι νόμοι αλλάζουν συνεχώς, είτε αφορούν εργατικές, είτε, πολύ περισσότερο, φορολογικές νομοθεσίες, που για μια επιχείρηση οποιαδήποτε παράλειψη ή μη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ακόμα και στην υπόσταση της επιχείρησης.

Για να προβλεφτούν τα παραπάνω και εφόσον το μέγεθος της επιχειρήσεως σας καλύπτεται από ¨εσωτερικό¨ λογιστήριο , μπορούμε να αναλάβουμε την επίβλεψη του λογιστηρίου σας.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 • Έλεγχο εφαρμογής του Φορολογικού, Εργατικού, Ασφαλιστικού Δικαίου
 • Ενημέρωση προσωπικού και επιλογή νέου, εάν απαιτείται
 • Έλεγχος συμφωνίας λογ/σμών, μέσω μηναίων ισοζυγίων
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων
 • Υπολογισμός κόστους πωληθέντων προϊόντων
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα management
 • Σύνταξη ισολογισμού
 • Σύνταξη προσαρτημάτων και πρακτικών


ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αναλαμβάνουμε:

 • Την αναζήτηση, σύνταξη και παρακολούθηση του κατάλληλου προγράμματος από διάφορους πιστοδοτικούς  οργανισμούς (ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΤΕΜΠΜΕ), για την έναρξη νέας επιχείρησης, επέκταση της προϋπάρχουσας, πρόσληψη νέων εργαζομένων κ.α.

 

ΙΔΡΥΣΗ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε:

 • Την ίδρυση όλων των μορφών επιχειρήσεων (Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, Κεφαλαιουχικές)
 • Εγγραφή/απαλλαγή/εξαίρεση από το αρμόδιο ΟΑΕΕ
 • Εγγραφή στο Επιμελητήριο
 • Σύνταξη και υποβολή δικαιολογητικών για ίδρυση επιχείρησης στην Υπηρεσία Μίας Στάσης
 • Μετατροπή/συγχώνευση/απορρόφηση/διάσπαση επιχειρήσεων με επιλογή της καλύτερης μορφής για τις ανάγκες σας