ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ Ν 4072/2012

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                         :SEA RETREATS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ                                 : SEA RETREATS IKE

ΑΡ ΓΕΜΗ                             :167047238000

ΕΔΡΑ                                    : ΠΑΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΘΕΣΗ ΑΛΥΚΗ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 0 ΤΚ 84400

ΚΕΦΑΛΑΙΟ                         :140.000   ΕΥΡΩ ΣΕ 140 000 ΜΕΡΙΔΙΑ  ΤΟΥ 1ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ   :ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ                              : ΚΩΝΣΤ ΧΡ.ΚΟΤΣΙΦΑΣ -ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Κ. ΚΟΤΣΙΦΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                    :ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ  Κ.ΚΟΤΣΙΦΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ :ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 60Α ΠΑΤΡΑ